Main menu

Istraživanja domaćih autora

Edukacijski paket

Ovdje možete presnimiti PPT-prezentacije o najbitnijim temama palijativne skrbi.

 

Općenito o palijativi

Što je palijativna skrb

Uvod u palijativu, definicija i povijesni razvoj

Palijativni pristup

Bioetički i zakonodavni aspekti

Gerijatrijska palijativa

Bolesnik na kraju života

 

Organiziranje palijative

Dokumenti, procedure i alati za upravljanje u palijativi

Evaluacija u palijativnoj skrbi

Organizacija palijativne skrbi u Istarskoj županiji

Organizacije civilnog društva

Organizacijski oblici palijativne skrbi

Procjena potreba za palijativnom skrbi

Civilno društvo

Vježba - Kako organizirati kontinuitet skrbi

 

Tim za palijativnu skrb

Kakav bi trebao biti tim u palijativi

Intervencije medicinske sestre u palijativnoj skrbi

Uloga psihologa u palijativnoj skrbi

Uloga radnog terapeuta u palijativi

Uloga socijalnog radnika u palijativi

Uloga psihijatra u palijativnoj skrbi

Uloga ljekarnika u palijativnoj skrbi

Volonteri u palijativi

 

Ublažavanje boli

Bol - uvod

Farmakološki pristup u liječenju boli

Maligna bol

Invazivno liječenje boli

Procjena boli

Liječenje boli

Liječenje kronične maligne boli

Nefarmakološke metode liječenja boli

 

Ublažavanje drugih simptoma

Hidracija palijativnog bolesnika

Kontrola neugodnih simptoma u palijativnoj medicini

Palijativna radioterapija

Terminalna sedacija

 

Tehnička pitanja

Kako urediti prostor za palijativnog bolesnika u stacionaru

 

Prehrana palijativnog pacijenta

Prehrana bolesnika u palijativnoj skrbi

Enteralna nutritivna potpora kroničnih i bolesnika s malignomom

Perkutana endoskopska gastrostomija (PEG)

 

Psihološka i komunikacijska pitanja

Osnove komuniciranja

Saopćavanje loše vijesti

Uvod u smjernicu za saopćavanje loše vijesti

Žalovanje

Ferdinand Hodler i prizori umiranja njegove ljubavnice

Psihološke reakcije bolesnika na vijest o neizlječivoj bolesti

Psihoterapijske intervencije u palijativnoj medicini

Psihijatrijski poremećaji u palijativnoj skrbi

 

Neurološka palijativa

Neurološka palijativa, općenito

Alzheimerova bolest

Palijativno zbrinjavanje bolesnika s amiotrofičnom lateralnom sklerozom

 

Pedijatrijska palijativa

Pedijatrijska palijativa

Kako reći neželjenu vijest roditeljima teško bolesnog djeteta

Procjena boli kod djece

Komunikacija s djecom

Farmakokinetika i farmakodinamika analgetika u djece

Psiholog u dječjoj palijativi

Farmakološke i nefarmakološke specifičnosti pedijatrijske palijativne analgezije

Bioetička razmatranja o palijativnoj skrbi u novorođenačkoj dobi

Uloga civilnog društva u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi

Prava djece i roditelja u zdravstvu (Švedska)

UNICEF: CRED-PRO - Nastavni plan i program o pravima djece za zdravstvene stručnjake

EACH povelja o pravima djeteta u bolnici

 

Palijativna skrb u kući

Podrška obitelji umirućeg člana u kući

sunnyleonesexvideo
 

<